Vårt tjänsteutbud

Vi har kunskapen att förvalta er utemiljö året runt.

Den dagliga skötseln för den gröna växtsäsongen, vinterunderhållet för årets kalla månader, underhåll när insatser behövs eller nyanläggning när behov uppstår. Alla dessa delar kan vi erbjuda. Var för sig, eller som en helhetslösning. 

Vare sig det handlar om renovering eller nyanläggning, planerar vi tillsammans för hållbara förbättringar. 

Vi utför följande;

 • Skötsel av utemiljö
 • Anläggning av utemiljö - renovering, nyanläggning
 • Beskärning - trädfällnig, trädvård, beskärning av buskar
 • Planteringsarbeten
 • Bevattningsarbeten
 • Besiktning av lekplatser
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Inventering av utemiljö
 • Övriga specialuppdrag inom utemiljö
 • Förmedling av tjänster

Läs mer nedan om våra specifika tjänster nedan.

Klicka på länken för att kontakta oss via mail.

.

Skötsel av utemiljö

Hur mår er utemiljö? Gräset växer och buskarna trivs, men hur ser framtiden ut? Växters livslängd är förkortad utan skötsel och underhåll. Felaktigt beskurna buskar riskerar att gå bort i förtid, och planteringen tappar därmed sin funktion. Utseende och funktion är viktiga delar för helhetsuppfattningen av boendemiljö.

På helårsbasis utför vi alla de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna som innefattas i skötsel av utemiljö. Vårstädning, gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning, beskärning, lövhantering, höststädning och renhållning. 

Beroende på hur er utemiljö ser ut idag, kan vi utforma ett upplägg som passar er. Vi kan offerera en helhetslösning eller enstaka insatser.

På Trivselträdgårdar arbetar vi med upplägget att ansvarig arbetsledaren arbetar på plats och personalen i skötsellaget ska vara densamma som återkommer. Förutom att personalen därmed har god kännedom om sitt arbetsområde, upplever vi dessutom att de boende känner ökad säkerhet med stadigvarande personal och våra igenkänningsbara företagskläder.

Förutom att värna om boendes ljudmiljö, vill vi även värna om vår miljö och vår arbetsmiljö, därför arbetar vi med elmaskiner. Sedan 2021 använder vi det fossilfria drivmedlet HVO i våra dieselmaskiner och fordon, samt använder alkylatbensin i våra handmaskiner. Allt för en bättre miljö.

Vi ser fördelen med att skötsel och vinterunderhåll utförs av samma entreprenör.

Vi uppfattas av våra befintliga kunder som ett innovativt företag. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi sköta om er utemiljö, men också föreslå förbättringar för att höja helhetsuppfattningen av utemiljön.

 • Sättning av kantsten

Anläggning

När vi utför anläggning kan vi utveckla, renovera och förbättra befintliga utemiljöer. En investering i utemiljön höjer fastighetens ekonomiska värde och ökar trivseln för de boende. 

Anläggning kan innefatta delar som renovering eller byte av markbeläggningar och växtbäddar, komplettering av växtmaterial eller byggnation av murar och trappor. Andra delar av anläggning kan vara asfalteringsarbeten och snickeriuppdrag. 

Vi har också erfarenhet av att utföra totalrenoveringar av hela bostadsgårdar. I mitten av 90-talet fick vi i uppdrag att totalrenovera en bostadsgård. Med hjälp av rätt projekterad anläggning som var hållbar på sikt, blev det en lönsam investering av föreningen, då skötselkostnaderna minskade efter renoveringen. Processen blev uppskattad av kunden och resulterade i att vi än idag utför skötsel- och anläggningsuppdrag till kunden.

För andra kunders räkning har vi även varit delaktiga i projekteringen inför en gårdrenovering, då vi bidragit med idéritningar och yrkeskunskap.

Utöver den kunskap vi har inom företaget, kan vi med hjälp av ett stadigvarande samarbete med yrkeskunniga underentreprenörer bredda vårt serviceutbud.

Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss via mail  - det är första steget till en bättre utemiljö.

För att förenkla för oss har vi valt möjligheten att endast kontakta oss via mail. Vi räknar med att besvara ditt mail inom två arbetsveckor.

Referenser kan lämnas vid förfrågan.

Besiktning av lekplatser

Tillsammans med svensk lagstiftning och standarderna SS-EN 1176 anges funktionskrav på lekredskap, och fyller en nödvändig funktion i arbetet för en säkrare lekmiljö för våra barn. 

Med en säkerhetsbesiktning är syftet att fastställa att den allmänna säkerhetsnivån för redskap, fundament och lekytor uppfylls. 

En besiktning utförs på plats och är ett bevis på att fastighetsägaren fullgjort sina åtaganden gällande besiktning. Eventuella anmärkningar bör åtgärdas för att fastställa lekredskapens säkerhet. 

Mellan besiktningar bör dessutom tillsyn och kontroller utföras enligt standardens angivelser och rekommendationer från tillverkaren. Tillsyner och kontroller rekommenderar vi ingår i skötsel & underhåll av utemiljö.

För att det inte ska råda någon tvivel om att besiktningen utförts opartiskt, utför vi själva inte uppdraget, utan samarbetar med certifierade besiktningsmän.

.

Beskärning

Beskärning

Vi utför föryngringsbeskärning även kallat radikalbeskärning av buskar. En lämplig tid för detta är under vinter/vårvinter.

Vildvuxna buskage kan man antingen föryngringsbeskära eller så kan en gallring av buskaget utföras. 

Finns ett buskage som behöver tas bort inför ett grävningsarbete, då kan arbetet utföras enkelt med röjsåg.

Trädvård

Olika träd behöver olika insatser. Vi utför fruktträdsbeskärning och uppbyggnadsbeskärning av träd. Träd som behöver beskäras i form av gallring, kronreducering eller vanlig underhållsbeskärning utför vi.

Trädfällning

Vi har utbildning och utrustning för att professionellt fälla träd. Kompletteras vanligen med borttransport av kranbil som vi ordnar.

Allra helst utför vi även återplaneringar när träd behöver fällas och om förutsättningar finnns.

.

Plantering och bevattning

En bra jord är en bra start för en hållbar plantering. En bra jord är näringsrik, har en lucker struktur och är ogräsfri.

Finns ritningar och växterna redan beställda? Precis som en byggnadsarbetare är proffs på byggnationer är vi proffs på mark och växter. Antingen kan vi plantera enligt ritningar eller så löser vi utformningen. Är växterna redan inköpta? Då planterar vi dessa, annars köper vi in växter som passar för ändamålet och platsen.

Vi har erfarenhet av att utföra garantiskötsel. 

Tjänster vi förmedlar

Vi har genom åren samlat på oss ett antal duktiga hantverkare och yrkesutförare som vi ofta samarbetar med. Nedan följer tjänster vi kan förmedla;

 • Trädfällning, trädvård - Behöver du hjälp att fälla eller vårda stora träd, samarbetar vi med utbildade arborister. 
 • Smide - trappräcken, grindar m.m.
 • Asfaltering - lappning, lagning & nyasfaltering
 • Slamsugning  - spola eller suga dagvattenledningar och brunnar.

Vinterunderhåll

I god tid inför varje vintersäsongs början ser vi över vår snöröjningsplan. Planen innefattar villkor, så som tider och snödjup, och prioriteringsytor inför vinterunderhållet.  Med storleksanpassade maskiner och effektiva medarbetare sköter vi snöröjning och halkbekämpning.

För vinterunderhåll finns möjligheten att välja ett fast pris per säsong eller löpande pris. I båda fallen är en del av prissättningen beredskapsersättning. I beredskapsersättningen ingår väderbevakning, behovskontroll, lönekostnader och garanti. Med vår väderbevakning ansvarar vi för att nödvändig snöröjning utförs på ett lämpligt och rationellt sätt oavsett nuvarande väder eller kommande prognos. Behovskontrollen utförs alltid på plats och med vår erfarenhet vet vi att den är nödvändig. På Trivselträdgårdar avlönar vi våra anställda för att vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid samt på helger, så att jobbet kan utföras enligt snöröjningsplanen. Garantin att jobbet blir utfört, på rätt tid, är er trygghet.

För att på bästa möjliga sätt kunna förvissa sig om områdets utformning, ser vi helst att vi är helhetsentreprenör för både skötsel- och vinterunderhåll. 

.

Specialuppdrag inom utemiljö

Med all vår erfarenhet har vi utfört många specialuppdrag inom utemiljö. Läggning av sedumtak, montering av lekmoduler, frakt av exotiska växter till takterrasser, utsmyckning med växter inför speciella arrangemang. Vi har till och med sålt elefantlekmoduler till ett it-företags afterwork-event. Det är bara några exempel på specialuppdrag vi utfört.

Vill du ha professionel hjälp, ta hjälp av oss.

Inventering av utemiljö

Har du beställt en grön tjänst av någon annan entreprenör och vill veta om du har fått det du har betalat för?

Behöver du veta om rätt förutsättningar finns för t.ex. en trädplantering?

Är du i behov av att konditionskontrollera hur din utemiljö mår eller få förslag på åtgärder i din utemiljö?

Ta hjälp av oss att ta rätt beslut.