Tjänster för företag, förening och fastighetsägare

Vi har kunskapen att förvalta er utemiljö året runt. 

Tillsammans planerar vi inför förbättringar. Nyanläggning, skötsel och underhåll, alla dessa delar kan vi erbjuda. Var för sig, eller som en helhetslösning. 

Vi har tidigare erfarenhet att arbetsplanera med stöd av Underhållsplan.

Läs mer nedan om våra specifika tjänster.

Skötsel & underhåll av utemiljö

Hur mår er trädgård? Gräset växer och buskarna trivs, men hur ser framtiden ut? Växters livslängd är förkortad utan skötsel och underhåll. Felaktigt beskurna buskar riskerar att gå bort i förtid, och planteringen tappar därmed sin funktion. Utseende och funktion är viktiga delar för helhetsuppfattningen av boendemiljö.

Vi uppfattas av våra befintliga kunder som ett innovativt företag. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi sköta om er utemiljö, men också föreslå förbättringar för att höja helhetsuppfattningen av utemiljön.

På helårsbasis utför vi alla de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna som innefattas i skötsel av utemiljö. Vårstädning, gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning, lövhantering och höststädning för att nämna några moment. För vår och er trygghet tillämpar vi SABO´s fems steg för att styra skötsel av utemiljö, för att kvalitetssäkra vårt utförda arbete.

Om er förening saknar ett förfrågningsunderlag för skötsel och underhåll, har vi kompetensen att formulera skötsel och definiera kvalitetsnivåer, och därmed ta fram ett förfrågningsunderlag enligt AFF-definitionerna. Vi tar hänsyn till befintligt skick samt önskemål om skötselnivå.

Vi vill även värna om vår miljö, därför har vi nyligen börjat att arbeta med elmaskiner. De skapar en bättre arbetsmiljö för både oss och vår omgivning, då de mer ergonomiska och tystare än bensindrivna fordon.

På Trivselträdgårdar arbetar vi med upplägget att ansvarig arbetsledaren arbetar på plats och personalen i skötsellaget ska vara densamma som återkommer. Förutom att personalen därmed har god kännedom om sitt arbetsområde, upplever vi dessutom att de boende känner ökad säkerhet med stadigvarande personal.

Vi ser fördelen med att skötsel och vinterunderhåll utförs av samma entreprenör.

Anläggning

När vi utför anläggning kan vi utveckla, renovera och förbättra befintliga utemiljöer. En investering i utemiljön höjer fastighetens ekonomiska värde och ökar trivseln för de boende. 

Anläggning kan innefatta delar som renovering eller byte av markbeläggningar och växtbäddar, komplettering av växtmaterial eller byggnation av murar och trappor. Andra delar av anläggning kan vara asfalteringsarbeten och snickeriuppdrag. 

Vi har också erfarenhet av att utföra totalrenoveringar av hela bostadsgårdar. I mitten av 90-talet fick vi uppdraget att totalrenovera en bostadsgård. Med hjälp av rätt projekterad anläggning som är hållbar på sikt, blev det en lönsam investering av föreningen, då skötselkostnaderna minskade efter renoveringen. Uppdraget resulterade i att vi än idag utför skötsel- och anläggningsuppdrag till kunden.

För andra kunders räkning har vi även varit delaktiga i projekteringen inför en gårdrenovering, då vi bidragit med idéritningar och yrkeskunskap.

Utöver den kunskap vi har inom företaget, kan vi med hjälp av ett stadigvarande samarbete med yrkeskunniga underentreprenörer bredda vårt serviceutbud.

Vinterunderhåll


I god tid inför varje vintersäsongs början ser vi över vår snöröjningsplan. Planen innefattar villkor, så som tider och snödjup, och prioriteringsytor inför vinterunderhållet.  Med storleksanpassade maskiner och effektiva medarbetare sköter vi snöröjning och halkbekämpning.

För vinterunderhåll finns möjligheten att välja ett fast pris per säsong eller löpande pris. I båda fallen är en del av prissättningen beredskapsersättning. I beredskapsersättningen ingår väderbevakning, behovskontroll, lönekostnader och garanti. Med vår väderbevakning ansvarar vi för att nödvändig snöröjning utförs på ett lämpligt och rationellt sätt oavsett nuvarande väder eller kommande prognos. Behovskontrollen utförs alltid på plats och med vår erfarenhet vet vi att den är nödvändig. På Trivselträdgårdar avlönar vi våra anställda för att vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid samt på helger, så att jobbet kan utföras enligt snöröjningsplanen. Garantin att jobbet blir utfört, på rätt tid, är er trygghet.

För att på bästa möjliga sätt kunna förvissa sig om områdets utformning, ser vi helst att vi är helhetsentreprenör för både skötsel- och vinterunderhåll. 

Besiktning av lekplatser

Tillsammans med svensk lagstiftning och standarderna SS-EN 1176 anges funktionskrav på lekredskap, och fyller en nödvändig funktion i arbetet för en säkrare lekmiljö för våra barn. 

Med en säkerhetsbesiktning är syftet att fastställa att den allmänna säkerhetsnivån för redskap, fundament och lekytor uppfylls. 

En besiktning utförs på plats och är ett bevis på att fastighetsägaren fullgjort sina åtaganden gällande besiktning. Eventuella anmärkningar bör åtgärdas för att fastställa lekredskapens säkerhet. 

Mellan besiktningar bör dessutom tillsyn och kontroller utföras enligt standardens angivelser och rekommendationer från tillverkaren. Tillsyner och kontroller rekommenderar vi ingår i skötsel & underhåll av utemiljö.

För att det inte ska råda någon tvivel om att besiktningen utförts opartiskt, utför vi själva inte uppdraget, utan samarbetar med certifierade besiktningsmän.

.

Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss via mail  - det är första steget till en bättre utemiljö.

Vårt kontor är inte dagligen bemannat och beroende per årstid, arbetar vi mestadels utomhus. För att förenkla för oss har vi valt möjligheten att endast kontakta oss via mail. Vi räknar med att besvara ditt mail inom två arbetsveckor.

Referenser kan lämnas vid förfrågan.